GIAO THƯƠNG KINH TẾ LẠNG SƠN

  • Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị
  • Cửa khẩu đường sắt Đồng Đăng
  • 1 cửa khẩu chính Chi Ma và 9 cửa khẩu phụ
  • Tổng kết năm 2019, Tổng thu NSNN trên địa bàn : 6.970 tỷ đồng, đạt gần 128% so với kế hoạch. Nằm trong top 30% vượt trên 20% kế hoạch. Trong đó,
  • Thu nội địa 3.175 tỷ đồng
  • Thu từ hoạt động XNK 3.700 tỷ đồng
  • Tỷ trọng nguồn thu từ hoạt động khai gỗ lâm nghiệp đạt.
Giao thương kinh tế lạng sơn
Giao thương kinh tế lạng sơn